Regulamin sklepu internetowego Helloo.gift

1. Informacje ogólne
1.1. Właścicielem sklepu internetowego Helloo.gift jest firma AWIH prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Ryżowa 96A 05-816 Opacz Kolonia, NIP: 1130061093, REGON 017337261.
1.2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
1.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
1.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
1.5. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu nie mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby
niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.
2. Zamówienia
2.1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień na żadne produkty.
2.2. Opłata dla klienta za połączenie się z w/w nr telefonu nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
2.4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail (automatycznie generowany przez sklep) list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
2.5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
2.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
2.7. AWIH zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za
naganne moralnie.
2.8. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których umieszczenie na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich i pokrewnych.
2.9. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych serwisem PayPal Express – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy;
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy AWIH.
– czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków
na rachunku bankowym AWIH
2.10. Klient ma prawo anulować zamówienie lub złożyć wniosek o wprowadzenie w nim zmian nie później niż do momentu, w którym zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Sklep umożliwia pozyskanie informacji o statusie
zamówienia poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego.
2.11. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez wiadomość e-mail. Zmiany zgłoszone telefonicznie mają charakter jedynie sygnalizacyjne i nie powodują zmiany statusu zamówienia.
2.12. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru Sprzedający wezwie Klienta
do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
2.13. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej.
3. Dostarczenie przesyłki
3.1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty transportu określone są w cenniku. W sklepie przykażdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w
przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
3.2. AWIH nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.
3.3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
3.4. Sklep oferuje możliwość odbioru osobistego zamówienia po upłynięciu czasu realizacji pod adresem Ryżowa 96A 05-816 Opacz Kolonia (k/ Warszawy)
3.5. Czas dostawy towaru:
– Kurier – maksymalnie dwa dni robocze (w większości przypadków w następny dzień roboczy) po wysyłce paczki z magazynu,
– Paczkomaty In Post do 2 dni roboczych po wysyłce paczki z magazynu.
3.6. Po przekazaniu paczki Kurierowi AWIH nie ponosi odpowiedzialności za:
3.6.1. Zniszczenia paczki
3.6.2. Nieodebranie paczki przez Klienta
3.6.3. Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta
3.6.4. Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną
4. Produkty personalizowane
4.1. W przypadku towarów personalizowanych, tj. towarów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji
klienta lub służących zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli takich, których Klienci sklepu internetowego są autorami lub wykonanych według wskazówek Klientów lub na podstawie materiałów, treści dostarczonych przez Klientów – to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
4.2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających prawa osób trzecich, w tym
dobra osobiste i prawa autorskie oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
4.3. Klient w momencie przekazania materiału Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia oświadcza, że:
– jest do tego uprawniony;
– materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub z zawartych przez Klienta umów, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku);
4.4. w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw
materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie
Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca;
4.5. przekazując materiał udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z materiału w celu realizacji zamówienia, w celach archiwalnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.
4.6. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. Zwroty i reklamacje
5.1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna towarów niepersonalizowanych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
5.2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to m.in. produktów personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
5.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.
5.6. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący sposób:
a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz
b) koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
5.7. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.8. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
– wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
– wady powstałej w wyniku dostawy
– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
– przesyłka została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
5.10. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
5.11. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru Sprzedający wezwie Klienta
do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
5.12. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej.
5.13. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.14. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby  nadmiernych kosztów.
5.15. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
5.16. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi
go o sposobie dalszego postępowania.
5.17. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
5.18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
5.19. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy AWIH nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
5.20. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich lub waluty, w której nastąpiła zapłata za produkt. Zwrotom nie podlegają:
– produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
– produkty personalizowane
6. Postanowienia końcowe
6.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
6.2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci
6.4. Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
6.5. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
6.6. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.hello.gift .
6.7. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą
realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
6.8. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzenia przelewu.
6.9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a AWIH rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla
siedziby AWIH.

Data opublikowania regulaminu: 11.03. 2021r