Regulamin sklepu internetowego Helloo.gift

1. Informacje ogólne
1.1. Właścicielem sklepu internetowego Helloo.gift jest firma AWIH prowadząca
działalność gospodarczą pod adresem Ryżowa 96A 05-816 Opacz Kolonia,
NIP: 1130061093, REGON 017337261.
1.2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i
zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
1.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu
internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
1.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w
cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i
odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na
zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji
promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach
dotychczasowych.
1.5. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu nie mogą
zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne.
Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają
faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby
niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane
zdjęcie lub artykuł użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania
ze sklepu.
2. Zamówienia
2.1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są
poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień na żadne produkty.
2.2. Opłata dla klienta za połączenie się z w/w nr telefonu nie może być wyższa
niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym
dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia
złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i
święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
2.4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail
(automatycznie generowany przez sklep) list elektroniczny ze szczegółami
zamówienia.
2.5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych
towarów ze sklepem internetowym.
2.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia,
w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są
niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
2.7. AWIH zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść
lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym
także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści
pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za
naganne moralnie.
2.8. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których
umieszczenie na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie
praw autorskich i pokrewnych.
2.9. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych serwisem PayPal Express – po
zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy;
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na
konto firmy AWIH.
– czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków
na rachunku bankowym AWIH
2.10. Klient ma prawo anulować zamówienie lub złożyć wniosek o wprowadzenie w
nim zmian nie później niż do momentu, w którym zamówienie zostanie
przekazane do realizacji. Sklep umożliwia pozyskanie informacji o statusie
zamówienia poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego.
2.11. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez wiadomość
e-mail. Zmiany zgłoszone telefonicznie mają charakter jedynie sygnalizacyjne
i nie powodują zmiany statusu zamówienia.
2.12. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa
reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku
nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru Sprzedający wezwie Klienta
do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym
upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od
umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
2.13. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta
kosztów ponownej przesyłki kurierskiej.
3. Dostarczenie przesyłki
3.1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firm
kurierskich. Koszty transportu określone są w cenniku. W sklepie przy
każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który
upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w
przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym
uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub
przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na
koncie Sprzedawcy.
3.2. AWIH nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych
ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.
3.3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
3.4. Sklep oferuje możliwość odbioru osobistego zamówienia po upłynięciu czasu
realizacji pod adresem Ryżowa 96A 05-816 Opacz Kolonia (k/ Warszawy)
3.5. Czas dostawy towaru: Kurier – maksymalnie dwa dni robocze (w większości
przypadków w następny dzień roboczy) po wysyłce paczki z magazynu,
Paczkomaty In Post do 2 dni roboczych po wysyłce paczki z magazynu.
3.6. Po przekazaniu paczki Kurierowi AWIH nie ponosi odpowiedzialności za:
3.6.1. Zniszczenia paczki
3.6.2. Nieodebranie paczki przez Klienta
3.6.3. Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta
3.6.4. Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną
4. Produkty personalizowane
4.1. W przypadku towarów personalizowanych, tj. towarów, których przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji
klienta lub służących zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli
takich, których Klienci sklepu internetowego są autorami lub wykonanych
według wskazówek Klientów lub na podstawie materiałów, treści
dostarczonych przez Klientów – to Klienci ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt
graficzny.
4.2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby
naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również
nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących
przemoc, treści pornograficzne, naruszających prawa osób trzecich, w tym
dobra osobiste i prawa autorskie oraz uznanych powszechnie za naganne
moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
4.3. Klient w momencie przekazania materiału Sprzedawcy w celu realizacji
zamówienia oświadcza, że:
– jest do tego uprawniony;
– materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw
osób trzecich wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub z
zawartych przez Klienta umów, w tym praw na dobrach niematerialnych osób
trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku);
4.4. w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko
Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw
materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient
zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w
szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych
postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie
Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie
szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca;
4.5. przekazując materiał udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej
czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z materiału
w celu realizacji zamówienia, w celach archiwalnych oraz ewentualnego
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w szczególności
na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.
4.6. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot
świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie,
najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić
o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. Zwroty i reklamacje
5.1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna towarów niepersonalizowanych
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 30 (trzydziestu)
dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres
Sprzedającego.
5.2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb (dotyczy to m.in. produktów personalizowanych oraz wszelkich
indywidualnych zamówień).
5.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
5.4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania
produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania,
zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.
5.6. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego zamówienia
Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący
sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz b)
koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu
dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w
takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
5.7. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod
pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości
produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.8. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania
przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient,
chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
5.9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić
z następujących powodów:
– wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie
zakupu)
– wady powstałej w wyniku dostawy
– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia
– przesyłka została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
5.10. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o
wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
5.11. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa
reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku
nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru Sprzedający wezwie Klienta
do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym
upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od
umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
5.12. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta
kosztów ponownej przesyłki kurierskiej.
5.13. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest
nieistotna.
5.14. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany
przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych
kosztów.
5.15. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z
odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po
otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego
towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
5.16. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi
go o sposobie dalszego postępowania.
5.17. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis
reklamacji.
5.18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca
naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli
wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu
14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
5.19. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy AWIH nie będą
przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
5.20. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w
złotych polskich lub waluty, w której nastąpiła zapłata za produkt. Zwrotom
nie podlegają:
– produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów
higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w
zapieczętowanym opakowaniu
– produkty personalizowane
6. Postanowienia końcowe
6.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
6.2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w
sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych.
6.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci
6.4. Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
6.5. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
6.6. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie
www.hello.gift .
6.7. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą
realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
6.8. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzenia przelewu.
6.9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w
rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego a AWIH rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla
siedziby AWIH.